Duyurular

05 Eylül 2014

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

I. GENEL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 23 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 05 Eylül 2014 tarihinde başlayacak olup, 19 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uygulanır.

Giriş sınavı 24 Eylül – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,

2.  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 10. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin herhangi birinden 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 yılı İlkbahar ve Sonbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından (C) düzeyinden; 8. grupta yer alan adaylar ve 9. grupta yer alan adaylardan Boşnakçadan (KPDS veya YDS’ye Sırpçadan girmiş olan adayların sınav sonuçları kabul edilecektir.) başvuracak adaylar için ise (B) düzeyinden aşağı olmamak üzere puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz.

YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile eğitim veren bir üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Başkanlıkça bu dillerde yapılacak sınavda başarılı olmak.

Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)

5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndaki şartları taşıyor olmak,

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KATEGORİLERİ VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR TABLOSU

Gruplar

Adet

Başvuru Yapabilecek Mezuniyet Alanları

Özel Şartlar

1. Grup

3

Üniversitelerin bütün bölümleri

TİKA Program Koordinasyon Ofislerinin bulunduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak, en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak, TİKA yurtdışı ofislerinde çalışıyor olmak.

2. Grup

5

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri

TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak, TİKA projelerinde aktif bir biçimde yer almış olmak.

3. Grup

2

Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak.

İletişim ve medya sektöründe en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim,  grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.

4. Grup

2

Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve diğer bilişimle doğrudan ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Bilişim Sektöründe en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Kurumsal yazılım geliştirme, yönetim bilgi sistemleri, internet ve bilgi güvenliği konularında çalışmış olmak. (İlgili konularda ibraz edilecek sertifikaların MEB onaylı olması gerekmektedir.)

5. Grup

2

Üniversitelerin Mimarlık ve mimari restorasyon bölümlerinden mezun olmak veya Mimarlık, Mimari Restorasyon alanında lisansüstü dereceye sahip olmak şartıyla, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak.

Mimari Restorasyon alanında en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen Klasik Osmanlı Mimarisi üzerine araştırma- incelemelerde bulunmuş, yayın yapmış, proje ve uygulamalarda çalışmış olmak.

6. Grup

2

Üniversitelerin sosyoloji, antropoloji ve psikoloji eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış, yayın yapmış veya uluslararası kuruluşlarda çalışmış, proje yürütmüş olmak.

7. Grup

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.

En az az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Geleneksel Türk El Sanatları, tercihen kalem işi Süsleme Sanatı alanında uzmanlık sahibi olmak.

8. Grup

3

 Arapça (2) Fransızca (1)

Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.

9. Grup

2

Boşnakça (1)

Arnavutça (1)

Üniversitelerin tüm bölümleri. Tercihen Mütercim tercümanlık bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak.

Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.

10. Grup

1 adet

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak.

Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerle ilgili tarihi kültürel mirasa ilişkin lisansüstü çalışma sahibi olmak.

TOPLAM

23

 

 

         

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,
                 (indirmek için tıklayınız)

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)

ç) Sözleşmeli yerli uzmanlar için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, sözleşmeli yabancı uzmanlar için pasaport örneği,

d) Sözleşmeli yerli uzmanlar için adli sicil kaydı yazılı beyanı, sözleşmeli yabancı uzmanlar için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,(indirmek için tıklayınız)

e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
                 (indirmek için tıklayınız)

f) Sözleşmeli yerli uzman adaylarından erkek olanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan, 
                 (indirmek için tıklayınız)

g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,

h ) tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.
                   (indirmek için tıklayınız)

Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça kendilerine verilecek sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN

Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.

Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu tika-wp.dev.kultur.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.

Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.

 

Sonraki Haber

TİKA’dan Afganistan’da 200 Bin Kişiye Sağlık Hizmeti Veren Kliniklere Donanım Desteği

TİKA’dan Afganistan’da 200 Bin Kişiye Sağlık Hizmeti Veren Kliniklere Donanım Desteği